తెలివి యొకింత లేనియెడ దృప్తుడనై కరిభంగి సర్వమున్
దెలిసితినంచు గర్వితమతిన్ విహరించితి దొల్లి, యిప్పు డు
జ్జ్వలమతులైన పండితుల సన్నిధి నించుక బోధశాలి నై
తెలియనివాడనై మెలగితిం గతమయ్యె నితాంతగర్వముల్

Sunday, April 6, 2008

ఉగది స్పెషల్!!!

రేపు సర్వధారి నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్భంగా ఇక్కడ స్పెషల్ ఉగాదిపచ్చడి వడ్డించడమౌను! అందరూ ఆహ్వానితులే!

1 comment:

  1. ఏది మా ఉగాది పచ్చడి? :-)

    ReplyDelete